torsdag 6 maj 2010

Arkeologi vid Målserum i Västervik

Nu har det börjat!!
Äventyret vid Målserum strax utanför Västervik...


Äntligen har vi påbörjat denna stora och mycket intressanta undersökning. Arbetet genomförs som ett samarbete mellan Kalmar läns museum, Västerviks Museum och Smålands museum. Denna första vecka schaktar vi av matjorden med hjälp av grävmaskin, men redan förra veckan tjuvstartade vi. Då avsöktes hela undersökningsområdet med metalldetektor. En mängd fynd framkom i form av smältor och olika söljor, framför allt från senmedeltid, men ett fynd utmärker sig - ett fragment av en vikingatida spännbuckla!

Men varför gräver vi då? Jo, Västerviks kommun planerar att bygga en ny väg från Målserum och Jennyområdet in mot Gertrudsvik. Detta innebär att man korsar ett område som är fullständigt fullproppat med lämningar. Tidigare undersökningar har visat att det här finns boplatslämningar från äldre stenålder fram till medeltid på en och samma plats! Och det i form av mängder med anläggningar av olika slag. Här finns stolphål i alla dimensioner, härdar, gropar, massor med käpphål, störhål efter gärdesgårdar m.m. m.m. Vi har räknat med att påträffa en bra bit över 1000 anläggningar och hitills har vi under veckan schaktat fram flera hundra som ska undersökas och dokumenteras...


En del av undersökningsområdet före schaktningen. Foto: V Palm, KLM/VM.

Samma del av undersökningsområdet har delvis schaktats av. De gula pinnarna markerar framkomna anläggningar och fynd. Foto: V Palm, KLM/VM.

Undersökningsområdet är beläget på en åsrygg med nivåer omkring 15-25 m.ö.h. Åsen är relativt flack i nord-sydlig riktning och mot väst sluttar den ned mot en dalgång och en mindre våtmark. Markutnyttjandet i undersökningsområdet har under historisk tid bestått av beten, hagmark och åkerjord. Strax utanför undersökningsområdet ligger gamla Målserums bytomt med medeltida anor. I närområdet finns också en stor mängd fornlämningar i form av boplatser, gravar, hällristningar och skärvstenshögar som tillsammans ger en komplex bild av ett rikt kulturlandskap med stort tidsdjup. I synnerhet utmärker sig lämningarna från bronsåldern och området är klassat som riksintresse för kulturmiljövården.

Vid Hermanstorp på andra sidan dalgången i väst finns ett stort fornlämningskomplex med en mängd stensättningar, rösen, skärvstenshögar och hällristningar. Även i bostadsområdet Jenny strax söder om undersökningsområdet har det vid tidigare ledningsdragningar framkommit boplatslämningar. På höjden bakom ridskolan, rakt öster om undersökningsområdets södra del, undersöktes år 1964 två stycken skadade gravar som på typologiska grunder daterats till bronsålder - äldre järnålder. Även norr om undersökningsområdet finns gravar, bland annat ett gravfält bestående av högar och stensättningar. I närområdet finns också ett antal block med skålgropar.

Flera av de nu aktuella fornlämningarna påträffades år 2006 inför en kabelschaktning då en utredning och undersökning genomfördes av Kalmar läns museum i samarbete med Västerviks Museum. Inför vägdragningen har det också gjorts utredningar och förundersökningar som har visat att området hyser en stor mängd lämningar som kronologiskt spänner från slutet av äldre stenåldern fram till medeltid och historisk tid, där merpartern inom undersökningsområdet utgörs av lämningar från yngre järnålder.

Nästa vecka börjar arbetet med att undersöka de framschaktade lämningarna och vi återkommer självklart med mer information!

Veronica Palm, KLM/VM

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar