måndag 29 juni 2009

Stads-GIS KÖPINGSVIK

UPPDRAGS GIS PROTOTYPUnder perioden: mars 2008 – mars 2009 pågick arbete med Köpingsvik GIS-projekt på Arkeologiska avdelningen - Kalmar läns museum.
Arbetet syftar till att skapa en överblick av arkeologiska undersökningar i Köpingsområde och lyfta fram dess kulturhistoriska värde. Materialet skall kunna används i handläggningen av antikvariska ärenden och ligga till grund för beslut kring specifika kulturhistoriska frågor.
En sådan översiktskarta är också ett utmärkt verktyg i forsknings- och studiearbete för forskare, samt som pedagogiskt material till allmänheten.

Jag började samarbeta med projektet från augusti 2008.
”Uppdrags GIS prototyp” hade varit mitt ansvarsområde. Nu är mitt uppdrag klart.
Här kommer en kort redovisning av projektet:
Motto: ”En bild står för mer än tusen ord”

Köpingsvik GIS-projekt: ca 300 undersökningar
period: år 1824 - 2008

1. HUR FUNGERAR GIS (geografisk informationssystem)?
GIS är ett verktyg som knyter ihop objekt redovisade på kartan - med annan information i form av: text, bilder, ritningar, tabeller, mm. Geografiska objekt hanteras i form av punkter, linjer eller ytor. Till dem knyts sedan deras egenskaper (attribut). Systemen kan hantera information vi har idag på traditionella papperskartor, arkiverade i pärmar - under förutsättning att ämnet har någon koppling till en geografisk definierad plats (koordinater). Alla GIS modeller bygger på kartinformation.

2. ARBETSOMRÅDE
Landskapet kring oss är under ständig förändring som återspeglar samhällets historia. Historiska miljöer vittnar om vårt förflutna och utgör vårt kulturarv. Lagstiftningen anger att de historiska miljöerna skall vårdas och underhållas med hänsyn till det förflutna. Förändringar ska göras så att dessa kulturhistoriska värden inte minskas.
Arkeologer har en central roll i denna process genom forskning och dokumentation. GIS öppnar breda möjligheter i det här fältet. Det här projektet utgör en prototyp för möjliga GIS-tillämpningar. Avsikten är att bygga digitalt kunskapsunderlag över arkeologiska undersökningar i Köpingsvikregionen och efter hand även göra detta tillgängligt för en brädare allmänhet via museets hemsida.

3. SYFTE, PROBLEMFORMULERING

Syftet med detta projekt är att visualisera arkeologisk information från olika databaser och använda GIS i olika tillämpningar, såsom:
o söksystem – att söka ut ett objekt på kartan och i tabellerna
o informationsplattform – att kunna se vilken information som finns knuten till ett objekt
o analysverktyg - att göra analyser, t.ex.: vilka objekt som uppfyller angivna villkor
o handläggarstöd – omfattande informationskälla.

I dagsläget måste man komplettera informationen om arkeologiska undersökningar med en papperskarta för att visuellt kunna lokalisera dem i området.
GIS-baserad interaktiv karta gör möjlighet att lokalisera en utvald undersökning på kartan och länka direkt till digitalrapport, resp.: foton, situationsritning, schaktritning, fynd eller accessbladet med information i tabell form.

Det är lätt att uppdatera och redigera GIS-projekt genom att registrera ett nytt objekt eller att justera dess geometri och tillhörande attribut.
Det ger också stora möjligheter att göra kartpresentationer som kan visas på skärmen eller skrivas ut på papper i olika skala.

Syftet med GIS-projekt är att effektivisera informationshantering.

4. REDOGÖRELSE AV PROJEKTET.
STEG 1. Accessdatabasen med sammanfattning av undersökningen samt administrativa uppgifter.
STEG 2. Utgångspunkten för en GIS-tillämplig är en digital karta.
Grundkarta från Borgholm kommun (orienterande data).

STEG 3. Digitalisering av dokument. Rapporter, situationsplaner, schaktritningar, foton, fynd, accessblad.

STEG 4. Skärmdigitalisering: schakt (STADS GIS)
Inskannade schakt (482 st.)
STEG 5. Skärmdigitalisering: punkter som lokaliserar undersökningar på karta
UPPDRAGS GIS - punkter ”arkeologiska undersökningar” (519 st.)
STEG 6.Koppling av shapefilen arkeologiska undersökningar (punkter) till Accessdatabasen.
I attributtabellen visas nu alla informationen innehållna av Accessdatabasen.

STEG 7. Uppdrags GIS - länkar till inskannade dokument.
Länk till RAPPORT Exempel: Köpings kyrka.
Punkt på kartan lokaliserar undersökning och länkar till rapport.

Länk till SITUATIONSPLAN. Exempel: Köpingsskolan, AR23a-b.

Länk till FYND Exempel: Tingsdal 1:1, AR147.

STEG 8. Uppdrags GIS – ANALYS: sortera och gruppera objekt enligt utvalda attributet
ANALYS: DATERING Exempel:Järnåldern (39st.)
ANALYS: FYND Exempel: Keramik ( 135st.)

5. RESUMÉ
GIS kopplad till digital databas gör att information hanteras visuellt på ett helt annat sätt än när det bara gäller text och bilder i pappersform placerade separat i var sin mapp. Det ger helhetssyn över arkeologiska undersökningar i regionen och upplyser nya sammanhang mellan olika objekt (t.ex. placering och spridning av fynd med samma datering eller av samma typ).
På det viset skulle informationshanteringen kunna effektiviseras.

Informationen kommer att vara lättbegriplig och tillgänglig både för internt bruk, forskning, handläggarstöd på LST och för en bredare allmänhet (via hemsida).
"Tänk om man kunde arbeta upp ett helt undersökningsregister över länet på samma sätt? Eller en kommun i alla fall?"

Malgorzata Postula-Górecka
KALMAR LÄNS MUSEUM, UV

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar