måndag 1 juni 2009

Fortsatta utgrävningar i Prästhagen

I tre tidigare inlägg har jag berättat om de nyupptäckta fornlämningarna i Prästhagen strax söder om Köpingsvik, där bland annat medeltida boplatslämningar konstaterades. I mitten av Juni startar den särskilda undersökningen av fornlämningen RAÄ 420 i Köping socken, en boplats med fynd från 1200-talet och eventuellt även från järnåldern.

Köpingsvik med omnejd är ett av de fornlämningsrikaste områdena på Öland, och lämningar från samtliga förhistoriska perioder finns företrädda inte minst inom själva Köpingsviks samhälle. Bland de forntida lämningar som undersökts i och kring Köpingsvik kan nämnas en grav och ett boplatslager från slutet av jägarstenåldern, ett omfattande boplatslager och gravfält från den mellersta delen av bondestenåldern, en boplatslager från bronsåldern, ett stort antal gravar från såväl äldre som yngre järnålder, samt lämningar efter en vikingatida och medeltida handelsplats utmed den forna viken. Köpingsvik var vid denna tid en viktig och livlig plats för handel med varor från när och fjärran. Mot slutet av 1200-talet tycks dock handelsplatsen på mellersta Öland minska i betydelse, stadsbildning och centralisering av makt tar fart på allvar och den nya staden Kalmar växer fram.


Magnus Petersson schaktar med grävmaskinens hjälp fram boplatslämningar vid förundersökningen i Prästhagen i slutet av mars.

I början av mars gjorde länsmuseet på uppdrag av länsstyrelsen en arkeologisk utredning strax väster om Köpings prästgård, omkring 500 m söder om Köpings kyrka. I området planeras för ett 30-tal villatomter, och då fornlämningsförekomst kunde konstateras vid utredningen följde en arkeologisk förundersökning som syftade till att avgränsa och närmare karaktärisera lämningarna inom området. Vid förundersökningen kunde vi se att två rumsligt och troligtvis även kronologiskt åtskilda fornlämningar finns inom området, dels i norra delen utkanten av en boplats från äldre järnåldern, och dels i södra delen en mer avgränsad boplatsyta med fynd bland annat av en kam från 1200-talet d.v.s. slutet av Köpingsviks storhetstid som handelsplats. Om resten av lämningarna inom området är från samma tid som kammen vet vi inte än, men om så är fallet har vi här möjlighet att för första gången undersöka en mer lantligt belägen gårdsmiljö från medeltiden på Öland.


Magnus Petersson gräver i vårsolen.


De undersökningar av medeltida lämningar som gjorts på Öland tidigare har annars framförallt berört antingen stadsliknande miljöer (Köpingsvik) eller platser med tydligt militär prägel (tex de medeltida lagret i Eketorps borg). Hur livet och bebyggelsen tedde sig på mer ordinära gårdar vid den här tiden vet vi alltså egentligen väldigt lite om. Att platsen som vi ska undersöka dessutom ligger endast ca en halv km från handelsplatsen Köpingsvik gör den än mer spännande, på så sätt att handelsplatsens relation till sitt omland kan undersökas närmare. En annan möjlighet är att kammen från 1200-talet bara var ett slumpmässigt fynd, och att resten av lämningarna på platsen är från en helt annan tid. Hur det ligger till med den saken får vi snart veta: under tre veckor med start i mitten av juni kommer boplatsen i Prästhagen att undersökas mer i detalj, och resultaten kommer att presenteras fortlöpande här på bloggen. Mot slutet av undersökningen kommer vi också att anordna visningar av utgrävningsplatsen. Mer information om detta kommer framöver, så håll utkik!


Ludvig Papmehl-Dufay, KLM

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar