måndag 23 november 2009

Gamla stadsmuren i fokus.

Nej, arkeologienheten har inte tagit vinterledigt. Det har varit lite dåligt med bloggar på sista tiden men nu är det dags igen.


I förra veckan grävdes det i gamla stan i samband med att en fjärrvärme ledning skulle grävas ned. För att detta skulle bli möjligt var man tvungen att korsa den gamla medeltida stadsmuren som en gång kringgärdade staden. Muren syns på vissa ställen i gamla stan där den rekonstruerats . Det mesta av den ligger dock under mark, osynlig för omvärden. Genom tidigare undersökningar och gamla kartor har vi dock en ganska god bild av var den ligger. När nu fjärrvärme skulle läggas ned vid Odengatan visste vi att muren skulle komma idagen. Och mycket riktigt så gjorde den det.

Med sina ca 700 år på nacken kan den te sig lite skamfilad, men vem skulle inte göra det vid en sådan aktningsvärd ålder! Botten på det som återstår av muren såg dagens ljus igen och vi pasade på att dokumentera den genom fotografering och inmätning. För att fjärrvärmen skulle kunna dras vidare var den tvungen att korsa muren och ligga på ett viss djup. För att klara detta beslutades det att en del av muren skulle "sågas" bort! Så skedde också och med detta "lilla" ingrepp kunde fjärrvärmen dras vidare och muren kunde bibehållas relativt intakt.Alla var nöjda och belåtna.

Nicholas Nilssson

KLM

torsdag 19 november 2009

Hällristningar längs E22 Gamleby – Helgenäs

För några veckor sedan var Ludvig och jag ute och grävde sökschakt längs E22 mellan Gamleby och Helgenäs. Som vi tidigare berättat här på bloggen så hittade vi fyra nya boplatser och ett par nya skålgropsförekomster. Längs vägsträckningen finns sedan tidigare också en mängd kända hällristningslokaler. Som en del i utredningen ingick därför också en hällristningsinventering.

Inventeringen syftade till att se om det finns ytterligare ristningsytor inom eller intill de nya vägsträckningarna som i så fall berörs av vägbygget. Till vår hjälp hade vi hällristningsexperterna Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam från BOTARK. Efter bara ett par dagars arbete hade dom hittat ytterligare ett 20-tal nya ytor! Ludvig och jag kan bara konstatera att det lönar sig att har experthjälp!

Sven-Gunnar och Kenneth dokumenterade även de ytor som vi hittat den första veckan vid Valstad utanför Gamleby. Totalt resulterade inventeringen vid Valstad i hela 15 tidigare okända ytor med skålgropar med totalt 102 skålgropar, på en åsrygg utefter vägens västra sida.

Veronica borstar av mossa och jord från en av hällarna vid Valstad. Foto: L Papmehl-Dufay, KLM.

Längre norrut, vid Vida strax före samhället Björnsholm, finns sedan tidigare flera kända skålgropslokaler och här hade BOTARK redan 2008 gjort en hällristningsinventering på uppdrag av Högskolan i Kalmar, som nu kunde kompletteras ytterligare. Här hade Ludvig och jag också frilagt en tidigare känd förekomst, RAÄ 332. Innan vi gjorde det hade bara ett par skålgropar varit synliga, men nu kunde Sven-Gunnar och Kenneth räkna ihop 120 skålgropar och flera rännor! Nu vet Vägverket hur stor hällen är och kan anpassa upprustningen av vägskälet efter denna. I skogen sydväst om den kända hällen fann dom dessutom ett block med en ensam skålgrop på. Bägge dessa ligger i sluttningen nedanför ett stort gravkomplex med rösen och stensättningar. I närområdet finns ytterligare hällar och block med skålgropar på. Ett block ligger på åkern och mitt i den planerade gång och cykelväg som ska byggas. I samband med detta kommer blocket att flyttas till en ny plats där man fortfarande kan se det.
RAÄ 332 före friläggningen. Det var inte mycket som syntes av hällen... Foto: V Palm, KLM/VM.


Friläggning pågår! Foto: L Papmehl-Dufay, KLM.

Kenneth vid hällristningen RAÄ 332 efter friläggningen. Foto: S-G Broström, BOTARK.


En del av hällens skålgropar. Foto: S-G Broström, BOTARK.

Inventeringen fortsatte sedan norrut förbi Björnsholm. I dalgången som kommer upp ifrån Lofta kyrka finns en del kända skålgropsförekomster och nu kan ytterligare två läggas till dessa. På två hällar alldeles norr om infarten till gården Hägg finns nämligen två nya skålgropsförekomster.


Skålgropar vid Hägg. Foto: S-G Broström, BOTARK.

De nya ytorna har registrerats i FMIS och hittas som RAÄ Lofta 526-530 och RAÄ Gamleby 475-484. Rapporten över ärendet kommer att läggas ut på hemsidan om någon vecka.


Veronica Palm, Kalmar Läns Museum/Västerviks Museum