måndag 20 augusti 2012


Ge järnet!

Under föregående vecka samlades flera gruppmedlemmar inom projektet ”Järnet som samhällsomvandlare. Statsbildning och modernisering i Sverige 1150-1350” vid Skåninggsmåla, vid Bäckebo strax nordväst om Kalmar. Både utgrävning och fältexkursioner stod på schemat. 

Projektet har som syfte att belysa vilken roll järnhanteringen spelade för skeendet då staten Sverige bildades. Projektet som är tvärvetenskapligt har en fantastisk bredd med personer från olika discipliner såsom arkeologi, medeltidsarkeologi, metallurgi, ekonomisk historia, historia, agrarhistoria, geologi, ekologi-  miljö och geovetenskap, teknik- och vetenskapshistoria, ekologi och skogshistoria. Projektledare är Bengt Berglund, Professor i teknik- och vetenskapshistoria vid Chalmers tekniska högskola. Den som höll i trådarna för veckans övningar var docent Gert Magnusson som tidigare var projektledare för E22-projektet som genomfördes av Kalmar läns museum under åren 1997-200. 

Kalmar läns museums arkeologer har inlett ett samarbete med detta projekt där syftet är att nyligen startade projekt på museet skall kunna dra nytta av erfarenheter ifrån detta projekt och vice versa.
Veckan inleddes med en två dagar lång förundersökning av ett slaggvarpsområde vid Skåningsmåla utanför Bäckebo. Platsen undersöktes delvis 1994-95 av Kalmar läns museum och då påträffades mycket fynd vilka använts vid järnhantering på platsen. Vid detta tillfälle kunde också prover för datering tas vilket tidfäste platsen till medeltid. Den nu utförda undersökningen kommer att följas upp av en mer omfattande undersökning under maj-månad 2013. 

Under de återstående dagarna samlades alla projektets deltagare samt några ytterligare personer för att åka runt i Möre och bese vissa utvalda platser kring vilka diskussioner kunde hållas. Temat för den första dagen var ”Järnhanteringen och dess landskap” varvid undersökningsplatsen besöktes och förvisades samt Eskilshult, ett bevarat historiskt landskap med tydliga drag från 1600-talet.

Besök på utgrävningsplatsen vid Skåningsmåla. Gert Magnusson berättar om platsen.

Dag två var temat: ”Smålands centrala organisation under yngre järnålder och äldre medeltid”. Dagen inleddes med möte på museet där olika deltagare i projektet fick redogöra för sina olika forskningsområden. Dagens exkursion företogs till Hossmo där kyrkan nagelfors ordentligt och där undertecknad redogjorde för de arkeologiska undersökningar som gjorts i området samt vilka undersökningar som komma skall (förbifart Rinkabyholm). Området ingår också i ett av arkeologienhetens nystarta forskningsprojekt  där Hossmo tillsammans med ett område i Tjust, Gamleby-Lofta, skall undersökas närmare. Projektets arbetsnamn är ”Järnåldersbygd längs Östersjökust, Möre och Tjust”. Exekutionen fortsatte sedan till gravfälten vid runt Kalmar.

Vad döljer sig här?
Hossmo kyrka har mycket intressant att titta på.

Den tredje dagens tema var: ”Statsmaktens närvaro och kommunikationsleder samt vattenkraft”. Vi besökte Pataholm där Ulrika Söderström från museet redogjorde för ett projekt där Pataholm, Köpingsvik samt Västergarn på Gotland ingår, även detta projekt är ett nystartat projekt från arkeologienhetens sida. Under dagen besöktes även Kronbäcks klosterruin utanför Mönsterås samt Källarholmen vid Hammarglo.

Det vackra torget i Pataholm

Dagen avslutades för museets del efter lunch. Sammanfattningsvis kan man konstatera att veckan var mycket lyckad och att många intressanta diskussioner kring områdets utveckling under tidigmedeltid fördes.  Veckan avslutades med mycket inspiration och med förhoppningar om goda kunskapsfångster i en nära framtid.

Vid pennan!

Nicholas Nilsson